Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v oblasti BOZP


BOZP

Nevíte, co znamená tato zkratka? Je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je neoddělitelnou součástí Vašeho podnikání. I jako osoba samostatně výdělečně činná totiž musíte zodpovídat za vlastní zranění. Zodpovídáte tedy sami za sebe. Pokud totiž díky podceňování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci něco zanedbáte, můžete si způsobit ekonomické potíže.

bota nad hřebíkem
Povinnosti OSVČ z hlediska BOZP

• Prevence rizik
Každý z nás, kdo se rozhodně podnikat by měl vyhodnotit možná rizika a najít opatření, která by právě minimalizovala tato rizika.
• Odborná a zdravotní způsobilost
Už při vydání oprávnění musíte u některých vázaných živností dokládat odbornost a zdravotní způsobilost. Jde hlavně o řidiče z povolání a podobné živnosti.

• Bezpečné pracovní prostředí
Pro všechny osoby, které se zdržují právě na Vašem pracovišti je zcela nutné zajistit bezpečné pracovní prostředí. Pokud jste například účetní, tak to s největší pravděpodobností nebude problém. Pokud jste již truhlář a máte například vlastní dílnu, už je třeba se nad tím důkladně zamyslet a bezpečnost opravdu nepodcenit.
• Návody a provozní dokumentace
Pokud již například právě truhlářskou či jinou dílničku máte, je potřeba ke všem strojům a zařízením nastudovat provozní dokumentaci a také ji dát k nastudování Vašim kolegům. Je také správné nechávat všechny stroje včas kontrolovat odborníky.
ochranné pomůcky
• Kontroly a revize technického zařízení
Jak bylo uvedeno výše, opravdu zajišťujte vždy včas revizi technického zařízení a vybavení.
• Školení BOZP
O školení BOZP opravdu schraňujte všechny podklady a doklady. Všichni Vaši zaměstnanci musí být opakovaně proškoleni, ať už jde o řidiče, pracovníky ve výšce a nebo pracovníky se stavebními a jinými stroji.
• Ochrana zdraví
Vždy mějte po vyhodnocení rizik připravenou vybavenou lékárničku pro poskytnutí první pomoci.
• Koordinace pracovních činností a spolupráce na pracovišti
Určitě je třeba na pracovišti řádně vzájemně spolupracovat a sdělovat si navzájem možná rizika, která plynou právě z Vaší práce.