Zemní práce Praha pro firmy i jednotlivce


Zemní práce jsou specifické činnosti, které zahrnují několik fází. Tímto způsobem se realizují různé přípravy pro výkopy, hloubení jam pro usazení bazénů a vířivek, základové výkopy, srovnávání terénu, drážky pro inženýrské sítě a také práce zásypové. Mohou být součástí komplexní výstavby anebo pouze jako doplňkové práce.

rypadlo

Přípravná fáze

Ta se týká veškerých technických opatření, která jsou nutná pro zajištění samotné realizace. Kromě stanovení přibližného rozpočtu a časového harmonogramu se jedná o vytýčení ploch a objektů, kácení porostů a hloubení pařezů a kořenů, demolice starého zdiva a základů, odstranění nadzemního vedení, případně sloupů nízkého elektrického vedení. Patří sem i odstranění a odvoz nevhodného podloží, jako je rozbahněný terén, rašelina, písek, stavební suť apod.
Dále je nutné zajistit vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí a zabezpečit ochranu památkově chráněných objektů a vzrostlých stromů (zabezpečení kořenů před vjezdem těžké techniky, obal kmene, větví atd.)

Kvalitní zemina – ornice se u větších zemních prací Praha servisvirivychvan.cz odváží na předem určené místo, kde se skladuje, tzv. deponuje, případně u menšího rozsahu staveb se s ní vyrovnává okolní terén.
Součástí přípravných prací je i zajištění stavebního dozoru, odvádění vody z případných srážek a oplocení stavby.

bagr

Provádění výkopových prací

Výkopové práce se dělí na tři základní typy – rýhy s převahou délkového rozměru, jámy pro stavební konstrukce s minimální šířkou 2 metry a hlubinné šachty. Ty se realizují buď strojně, nebo ručně, někdy je zapotřebí odstřel průmyslovou trhavinou. Volba vždy závisí na vhodných podmínkách a na dohodě s majitelem objektu. Součástí výkopů je i případná zemní konstrukce. Výkopy jsou rovné, ve svahu, a provádí se podle účelu jako úzké nebo plošné. Násyp zeminy se pak provádí ve vrstvách od 15 do 70 cm, které se zhutňují. Tloušťka zhutněné vrstvy a tlak zhutnění závisí na prostředí, účelu využití a typu zeminy.